Start Stypendia Sportowe

Dyżury biura AZS

Tydzień parzysty:

 • Poniedziałek: godz. 8:00- 10:00 Daniel Apostoluk tel. 665 449 645
 • Środa: godz. 9:30- 11:20 Martyna Michalak, Sylwia Jędrzejczyk tel. 514 685 900
 • Czwartek: godz. 15:30- 16:10 Mateusz Pawlikowski, Michał Popczyński tel. 505 919 924

Tydzień nieparzysty:

 • Środa: godz. 14:00- 15:20  Natalia Niedźwiedź tel. 531 422 066
 • Piątek: godz. 11:20- 13:00 Damian Kosztowniak tel. 536 873 359

Biuro AZS mieści się na hali sportowej w sali nr. 0,07.

Stypendia Sportowe

Informujemy, że uzupełniony i potwierdzony przez trenera wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w sporcie należy złożyć w sekretariacie Międzywydziałowego Studium WF (bud. nr 3, pok. 307) lub Dziale Stypendiów (Rektorat, pok. 103) do 30.10.2009r.

Wyciąg z REGULAMINU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW KOLEGIUM KARKONOSKIEGO

VIII. STYPENDIUM ZA WYNIKI W SPORCIE

§16.

Stypendium za wyniki w sporcie może otrzymać student, który w poprzednim roku akademickim osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Wniosek studenta o przyznanie stypendium za wyniki w sporcie opiniuje zarząd Akademickiego Związku Sportowego KK zwany dalej AZS.Student składa zaopiniowany wniosek do Rektora na każdy rok akademicki. Wzór wniosku określa
załącznik nr 8.


Opiniując wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w sporcie AZS bierze pod uwagę

 • w szczególności:nienaganną postawę studenta jako sportowca,
 • wysoki poziom sportowy i osiągnięcia takie jak start w ligach państwowych,Akademickich Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, a także udział we współzawodnictwie międzynarodowym lub Krajowym takie jak:

I stopień - wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie międzynarodowym: Mistrzostwa Świata, Europy. W krajowym- Mistrzostwa Polski oraz starty w najlepszych Polskich ligach

(w sportach indywidualnych do 20 m-ca, w grach zespołowych do 6 m-ca)

II stopień - wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie w Mistrzostwach Polski Szkolnictwa Wyższego (sporty indywidualne do 10 m-ca , w grach zespołowych do 4 m -ca)

III stopień - wybitne osiągnięcia uzyskane w Mistrzostwach Lig Międzyuczelnianych (sporty indywidualne do 6 m-ca w grach zespołowych do 3 m-ca).

AZS może wnioskować o cofniecie stypendium studentowi, który:

 • został zawieszony w prawach zawodnika
 • został zdyskwalifikowany
 • został skreślony z listy studentów KK

Warunki określające wysokość stypendium za wyniki w sporcie:

 • Liczba studentów którzy mogą otrzymać stypendium za wyniki w sporcie nie możeprzekraczać 2% studentów (z wyłączeniem pierwszego roku studiów).
 • Rektor określa stawki dla poszczególnych progów oraz % udział w ogólnej liczbie przyznanych stypendiów.
 • Maksymalną stawkę stypendium ustala się w wysokości nie większej niż 40%,a minimalną 5% najniższego wynagrodzenia asystenta w poprzednim miesiącu.
 • Wysokości stypendium decyduje Rektor uwzględniając opinię ZarząduUczelnianego AZS Kolegium Karkonoskiego.

Wysokość stypendium za wyniki w sporcie:

I - 325 zł - do 10% ogólnej liczby przyznanych stypendiów

II - 250 zł - do 35 % ogólnej liczby przyznanych stypendiów

III - 200 zł - pozostały % ogólnej liczby przyznanych stypendiów

 
DLM-bieżace informacje